About
Ken Perfume chuyên Nu?c Hoa Authentic Cao C?p Cam K?t 100% Chính Hãng, Ð?i tr? trong 7 ngày, Hoàn ti?n n?u phát hi?n hàng kém ch?t lu?ng.
Ken Perfume du?c ra d?i và hình thành b?t d?u t? nam 2015 d?n nay v?i mô hình kinh doanh nu?c hoa online, ho?t d?ng trên các n?n t?ng m?ng xã h?i n?i ti?ng du?c nhi?u anh ch? và các b?n tr? yêu thích và ?ng h? dành nhi?u s? tin tu?ng cho thuong hi?u. Hi?n Ken Perfume ch? có duy nh?t m?t d?a ch? c?a hàng du?c d?t t?i khu hi?n d?i b?c nh?t t?i Hà N?i m?i ngày thu hút hon 500 khách hàng d?n tham quan và mua s?m t?i store; hon 10.000 lu?t truy c?p website và các sàn thuong m?i khác m?i ngày, Ken Perfume chính th?c mang l?i s? hài lòng và yên tâm m?i khi quý khách hàng d?t ni?m tin s? d?ng.

Website: https://kenperfume.com/
Công Ty: TNHH Thanh Minh V?
Ð?a Ch?: ? 10 – Ngõ 8 – Ðu?ng Tr?n Quang Di?u – Phu?ng Ô Ch? D?a – Qu?n Ð?ng Ða – Thành Ph? Hà N?i.
Phone : 0824422828
Tags: ken perfume, kenperfume, nu?c hoa, nu?c hoa authentic
Comments
Issues with this site? Let us know.