About
FUNKY VI?T NAM là m?t thuong hi?u m?i dành cho th? h? tr? và nh?ng ngu?i dam mê các b? môn xe d?p bi?u di?n nhu xe d?p fixed gear, dam mê th? thao, ván tru?t.... V?i Funky, chúng tôi tin r?ng M?i cá nhân khi theo du?i dam mê, s? thích luôn là hình ?nh d?p nh?t, r?c cháy nh?t.
Comments
Issues with this site? Let us know.